Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Carlsbad Complexium s.r.o.

se sídlem Šumavská 1677/12, 360 01 Karlovy Vary,
IČ: 037 92 765, DIČ: CZ03792765,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,vložka 30781
(dale jen „Společnost”)

pro prodej zboží Společnosti prostřednictvím on-line obchodu,
umístěného na internetové adrese
www.complexium.cz

platné od 01.05.2015

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Společnosti (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.complexium.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www. complexium.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dale jen „OS”).


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Návštěvník Webových stránek může provést objednávku zboží Společnosti. Po potvrzení objednávky přechází návštěvník webových stránek do role Kupujícího a Společnost do role Prodávajícího.

2.2. Návštěvník Webových stránek může a nemusí být na Webových stránkách registrován (dale jen „Registrace“). Společnost rozlišuje vice typů Registrace a vyhrazuje si právo tvořit pro různé skupiny návštěvníků Webových stránek, náležících k určitému typu Registrace, zvláštní cenové nabídky.

2.4. Společnost není oprávněna umožnit využívání údajů Registrace.

2.5. Společnost může zrušit Registraci, a to zejména v případě, kdy kupující svoji Registraci déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že Registrace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a neobsahují poplatky za zajištění dopravy zboží do odběrného místa, jako ani náklady na balné zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • druh a množství objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).


3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedené v rámci Objednávky (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty kupujícího. Do okamžiku tohoto potvrzení není Prodávající Kupujícímu jakkoliv vázán zboží dle Objednávky Kupujícímu dodat a zároveň není oprávněn v této souvislosti na jakékoliv finanční plnění ze strany Kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně bankovním převodem nebo bezhotovostně platební kartou VISA, Master Card atd., obojí prostřednictvím platebního systému GP WebPay.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího a to v závislosti na měně, která je pro úhradu kupní ceny Kupujícím zvolena takto:

  • CZK: 107-9535820217/0100
  • USD: 115-104240287/0100
  • EUR: 115-104270267/0100
  • RUB: 107-5777220267/0100


4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží v případě, že obal zboží nebo zboží samotné je Kupujícím poškozeno.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od potvrzení Objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od potvrzení Objednávky. Odstoupení od Kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@complexium.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na toto vrácení zboží jdou k tíži Kupujícího.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 5.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího. Pro odstranění pochybností je za bankovní účet Kupujícího považován ten bankovní účet, ze kterého Kupující poukázal finanční prostředky na účet Prodávajícího.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Kupující si volí způsob dopravy zboží Dle objednávky z možností, které mu nabídne Prodávající. Je-li s ohledem na technické obtíže při vybraném způsobu dodání zboží dle výběru Kupujícího použit Prodávajícím jiný způsob přepravy zboží, je to možné.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a případně požadovat úhradu nákladů, které Prodávajícímu v této souvislosti vznikly.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží od přepravce Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

7.4. Na věci dodané v rámci kupní smlouvy se vztahuje záruka, uvedená na jejím obalu.

7.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny info@complexium.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Reklamace zasílejte na adresu Carlsbad Complexium s.r.o., Chebská 73/48, PSČ 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, Evropa. Reklamační protokol je k dispozici ke stažení na www.complexium.cz.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu OZ.

8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy případně pro zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice přímo.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu kupujícího.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Registraci.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím mohou být použity různé jazykové mutace textů a sdělení. V případě sporů se jako rozhodující bere vyjádření v českém jazyce.

11.3. Pro vzájemnou korespondenci mezi Kupujícím a Prodávajícím bere Kupující na vědomí, že Prodávajícím stanovené komunikační jazyky jsou Čeština a Angličtina. V případě nezbytnosti použít jiného jazyka bere Kupující na vědomí, že Prodávající po něm může v této souvislosti požadovat náklady na úhradu překladatelských nebo tlumočnických služeb.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, potvrzenou oběma smluvními stranami.

11.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Carlsbad Complexium s.r.o., Chebská 73/48, PSČ 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, Evropa; adresa elektronické pošty info@complexium.cz, telefon +420 737 200 002.

V Karlových Varech dne 1.5.2015